·    در زمینه جرمگیری فوق و زیر لثه ای , لیزر تراپی مکمل بسیار موثری جهت کاهش میزان التهاب لثه و تسریع زمان بهبودی خواهد بود و از وقوع بیماریهای پیشرفته لثه و تحمیل جراحی به بیمار در آینده جلوگیری خواهد کرد.