برای اکثر دندانهای لق که نگهداری آنها مورد تردید میباشد , درمانهای تخصصی با لیزر , فاکتور موثری جهت رفع التهاب و کیستهای موجود و تسریع تشکیل بافت سالم اطراف دندان و متعاقبا افزایش ساپورت بافت نگهدارنده , در راستای  حفظ دندان خواهد بود.