·        در درمانهای ترمیمی با لیزر , حتی تراش دندان اکثر موارد با لیزر صورت میگیرد و بیمار تجربه متفاوتی را حین درمان, به دور از لرزش و صداهای گوشخراش ,توام با سرعت بالا خواهد داشت. حفره های دندانی در این شرایط توسط لیزر , خود به خود استریل شده و احتمال عود پوسیدگی آتی تقلیل خواهد یافت.

علاوه بر آن به علت عملکرد انتخابی لیزر حین تراش , بر اساس سرعت متفاوت برداشت بافت سالم و پوسیده حین تراش با لیزر , بافت سالم دندان مورد نظر و دندانهای مجاور , دست نخورده باقی میماند.